Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 – In het navolgende wordt met “Webticians” gedoeld op: Webticians SEO & Online Marketing., handelende onder de naam Webticians, zijnde het online marketing- en internetbureau gevestigd aan de Asserweg 423, 3052 AB, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 81519974.

1.2 – Met “Opdrachtgever” wordt gedoeld op de natuurlijke of rechtspersoon die met Webticians een overeenkomst heeft afgesloten of wil afsluiten.

1.3 – Onder “Algemene Voorwaarden” wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4 – Met “Netiquette” wordt bedoeld: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.


Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering


2.1
 – Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Webticians zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 – Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Webticians alleen bindend indien en voor zover deze door Webticians uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 – Webticians is, ook zonder toestemming van Opdrachtgever, gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.


Artikel 3. Verplichtingen Webticians


3.1
 – Webticians zal zich inspannen de aan Webticians verstrekte Opdracht naar beste kunnen uit te voeren met voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

3.2 – Webticians spant zich in om de gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van Webticians zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Webticians kan desondanks niet garanderen dat er geen inbreuk door derden gemaakt. Webticians is voor daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Opdrachtgever bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het instellen van toegangsrechten.

3.3 – Webticians zal, in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever zo spoedig als mogelijk informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

3.4 – Webticians garandeert niet bepaalde resultaten ter zake reclamecampagnes of Google ranking, noch de commerciële gevolgen of uitkomsten daarvan. Aan eventuele dienaangaande door Webticians gegeven inschattingen kunnen geen rechten ontleend worden.

3.5 – Indien Opdrachtgever of een derde wijzigingen heeft aangebracht in hetgeen door Webticians is geleverd of gedaan, draagt Webticians geen verantwoordelijkheid meer voor het geleverde.


Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever

4.1 – Opdrachtgever stelt Webticians steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijziging in naam, adres, email en des gevraagd, zijn / haar bank-of gironummer.

4.2 – Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en / of verspreiden van erotisch, racistisch danwel discriminerend materiaal, mp 3, warez en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. Webticians werkt niet mee aan het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM).

4.3 – Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Webticians, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers naar redelijke verwachting hindert of schade toebrengt. Indien Webticians dit constateert is Webticians gerechtigd maatregelen te treffen; Webticians zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

4.4 – Opdrachtgever zal zich houden aan de Netiquette.

4.5 – Zonder toestemming van Webticians is het Opdrachtgever verboden de door Webticians verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen, op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Webticians op vergoeding van de werkelijke schade als die hoger is.

4.6 – Schade die ontstaat door ondeskundigheid van of het niet handelen conform bovenstaande punten door Opdrachtgever, voor rekening van Opdrachtgever.

4.7 – Webticians heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stelle en / of het gebruik daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Webticians niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

4.8 – Opdracht gever is verplicht voldoende materiaal te leveren aan Webticians en haar voldoende medewerking te verlenen, zodat het Webticians mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren

4.9 – Het door Opdrachtgever aan Webticians geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en /of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Webticians en Opdrachtgever.

4.10 – Opdrachtgever verklaart dat al het door Opdrachtgever aan Webticians verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Webticians te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever vrijwaart Webticians voor alle juridische claims van derden die verband houden met de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.


Artikel 5. Offertes


5.1
 – Alle offertes zijn vrijblijvend.

5.2 – Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegeven onjuist waren heeft Webticians het recht de prijzen hierover aan te passen.

5.3 – Offertes van Webticians zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.


Artikel 6. Prijzen

6.1 – Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.2 – Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Webticians zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.


Artikel 7. Levertijd

7.1 – De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door Webticians wordt ontvangen.

7.2 – Door Webticians opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief.

7.3 – Overschrijding van overeengekomen levertijd en door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding.


Artikel 8. Wijziging opdracht

8.1 – Alle wijzigingen in de opdracht (ongeacht de oorzaak) worden, wanneer daaraan meerkosten verbonden zijn, als meerwerk beschouwd. Deze worden als meerwerk gefactureerd aan Opdrachtgever.

8.2 – Indien Webticians, door omstandigheden die ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend waren, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Webticians gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.


Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom

9.1 – Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Webticians of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

9.2 – Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daar onder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

9.3 – Het is Webticians toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Webticians door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet


Artikel 10. Ontwikkeling van programmatuur

10.1 – Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Webticians zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Opdrachtgever instaat.

10.2 – Webticians is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

10.3 – Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verkrijgt Opdrachtgever het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebracht technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.

10.4 – Webticians heeft het recht gebruik te maken van opensource componenten.


Artikel 11. Gebruiksrechten

11.1 – Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verleent Webticians Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.

11.2 – Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan sub-licenties te verstrekken, de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt.

11.3 – De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld.


Artikel 12. Domeinnamen en IP-adressen

12.1 – Indien is overeengekomen dat Webticians voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en / of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

12.2 – Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en / of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en / of IP-adressen. Webticians vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

12.3 – Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Webticians, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

12.4 – Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever en Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Webticians tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ongeacht of Webticians al dan niet bij de verkrijging van de domeinnaam bemiddeling heeft verleend.


Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 – Zolang Opdrachtgever niet het gehele overeengekomen bedrag heeft betaald aan Webticians, blijven alle geleverde goederen eigendom van Webticians.

13.2 – In geval Opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst tegenover Webticians niet nakomt is Webticians zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Webticians op vergoeding van zijn schade, gederfde winst en rente.


Artikel 14. Betalingsvoorwaarden

14.1 – Opdrachtgever dient de facturen van Webticians via bankovermaking te voldoen. Wij factureren iedere tweede week van de maand voor het werk van desbetreffende maand. Betaling dient voldaan te zijn vóór het eind van de maand.

14.2 – Alle door Webticians uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

14.3 – Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

14.4 – Al hetgeen Opdrachtgever nog aan Webticians zal moeten gaan betalen op grond van de overeenkomst is direct opeisbaar in het geval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

14.5 – In bovenstaande gevallen heeft Webticians voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie op te schorten, op te zeggen of te ontbinden, onverminderd het recht van Webticians op vergoeding van schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.


Artikel 15. Aansprakelijkheid en vrijwaring


15.1
 – Webticians is niet verder aansprakelijk dan in dit artikel is bepaald.

15.2 – Webticians is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten van derden die bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, ongeacht of die al dan niet met instemming van Opdrachtgever zijn ingeschakeld. Webticians is bovendien niet aansprakelijk voor fouten van niet-leidinggevende ondergeschikten.

15.3 – Webticians is niet aansprakelijk voor schade die (mede) het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie van de kant van Opdrachtgever.

15.4 – Webticians is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het verloren gaan van bedrijfsgegevens, noch voor de financiële gevolgen van stagnatie in de bedrijfsvoering van Opdrachtgever of van derden.

15.5 – Indien en zodra Opdrachtgever aanleiding ziet of had moeten hebben om Webticians aansprakelijk te houden, zal Opdrachtgever Webticians in de gelegenheid stellen om de tekortkoming te verhelpen en de schade te voorkomen of te verminderen en Webticians daartoe schriftelijk een termijn van ten minste 14 dagen geven, met daarbij een zo concreet mogelijke omschrijving van de geconstateerde gebreken. Bij gebreke van het tijdig informeren en/of het geven van deze hersteltermijn, vervallen alle aanspraken van Opdrachtgever.

15.6 – Indien Webticians aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat in voorkomend geval onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van Webticians valt, vermeerderd met het eigen risico van Webticians onder die verzekering. Indien Opdrachtgever informatie omtrent deze aansprakelijkheidsverzekeringsdekking van Webticians relevant acht, zal Opdrachtgever daarom schriftelijk bij Webticians informatie kunnen opvragen en zal Webticians deze informatie verschaffen.

15.7 – Indien, om wat voor reden dan ook, de schade niet of niet geheel onder de aansprakelijkheidsverzekering van Webticians is gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Webticians beperkt tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan de prijs (ex BTW) die partijen in de overeenkomst zijn overeengekomen, waarbij bij een duurovereenkomst de prijs in aanmerking wordt genomen die geldt voor een periode van 6 maanden, met dien verstande dat Webticians nooit een hoger bedrag zal hoeven te vergoeden dan een bedrag van € 1.000,-.

15.8 – Voorgaande aansprakelijkheidsbepalingen gelden ongeacht de grondslag van de aansprakelijkstelling.

15.9 – Opdrachtgever vrijwaart Webticians voor alle aanspraken van derden die verband houden met het door Webticians uitvoeren van de opdracht. Opdrachtgever zal Webticians vergoeden alle kosten die Webticians maakt teneinde verweer te voeren tegen dergelijke aanspraken.


Artikel 16. Overmacht


16.1
 – In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan: binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in-en uitvoerbelemmeringen, stroom- of internetstoringen, het wegvallen van de functionaliteit van de applicaties Google Analytics en/of Google Ads, en in het geval dat Webticians door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Webticians kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.


Artikel 17. Duur en beëindiging


17.1
 – De overeenkomst voor hosting diensten wordt aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar.

17.2 – Alle overeenkomsten voor scripting of andere diensten worden aangegaan voor de duur van het project, tenzij anders wordt overeengekomen. De overeenkomst voor diensten kan uitsluitend schriftelijk en aangetekend worden opgezegd, na de afgelopen contractduur, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

17.3 – De overeenkomst voor hosting diensten kan uitsluitend schriftelijk en aangetekend worden opgezegd, met in achtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

17.4 – Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden of enige andere daarmee verband houdende overeenkomst tussen partijen, niet nakomt heeft Webticians het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomst en te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Webticians op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.


Artikel 18. Geheimhouding


18.1
 – Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden te ruitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

18.2 – Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.


Artikel 19. Personeel


19.1
 – Opdrachtgever zal werknemers van Webticians die ten behoeve van de levering van producten en / of diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.

19.2 – Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Webticians voortduurt alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Webticians in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Webticians. Onder werknemers van Webticians worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Webticians of van één van de aan Webticians gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van Webticians of van één van de aan Webticians gelieerde ondernemingen waren.


Artikel 20. Wijzigingen Algemene Voorwaarden


20.1
 – Webticians behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

20.2 – Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Webticians of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

20.3 – Indien opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.


Artikel 21. Reclames


21.1
 – Bij tekortschieten van Webticians dient Opdrachtgever uiterlijk 30 dagen na dat dit tekortschieten is vastgesteld danwel na de dag dat Opdrachtgever het tekortschieten redelijkerwijs had kunnen of moeten ontdekken, door middel van een aangetekende brief, te reclameren bij Webticians. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak van Opdrachtgever jegens Webticians.


21.2
 – Indien Webticians de reclame gegrond acht, worden na overleg met Opdrachtgever de relevante producten of diensten vervangen of vergoed, naar keuze van Webticians. Indien Webticians de reclame ongegrond acht en partijen niet tot een regeling komen, vervallen alle rechten van Opdrachtgever indien niet binnen 13 maanden na het constateren van de tekortkoming een vordering in rechte tegen Webticians is ingesteld.


21.3
 – De maximale vergoeding is gelijk aan de door Opdrachtgever betaalde prijs over het product of dienst.

21.4 – Reclame schort de verplichtingen van Opdrachtgever niet op.


Artikel 22. Slotbepalingen


22.1
 – Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

22.2 – Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst / Algemene Voorwaarden aan. De overeenkomst en de Algemene Voorwaarden worden alsdan uitgelegd op een zodanige manier dat dit zo veel mogelijk overeen komt met de bedoeling zonder de desbetreffende nietigheid.